Bir ürün veya hizmet sunan firmaların, ürün veya hizmetlerinin kalitesini sağlamak için oluşturdukları sistemler bütününe Kalite Yönetim Sistemi adı verilir. Kalite Yönetim Sistemi, firmanın genelinde tatbik edilen prosedürler, prensipler ve proseslerden oluşmuş bir taşıyıcı sistem olarak tanımlanır. Tüm bu prosedürler, prensipler ve uygulamalar, mevzuat değişiklikleri, teknik güncellemeler ve zaman içinde oluşan ilave gereklilikler doğrultusunda devamlı yenilenen sistemlerdir. Dolayısı ile Kalite Yönetim Sistemi değişen, dönüşen ve yaşayan bir sistemdir.

Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı bu proseslerin tümünün kurulumu veya iyileştirilmesi için pek çok alan dahilinde yapılan çalışmaları kapsar. Bu çalışmalar sistem kurulumu, eğitimler, mevcut durum değerlendirmeleri, sistem testleri, denetimler, teknik kurulumlar, verimlilik çalışmaları, eleman kalifikasyonları, yerli ve yabancı otoriteler için denetim hazırlığı, spesifik konularda danışmanlık , teknik projelerin yönetimi ve bunun gibi bir çok prosesi içinde barındırır.

Kalite Yönetim Sistemi Danışmanı yeni faaliyete geçecek işletmelerde Kalite Yönetim Sistem kurulumunu gerçekleştirerek firmanın gerekli prosedür, prensip ve uygulamalar bütününü kurgular, kurar, eğitim ve uygulamalar ile hayata geçirir, sürdürülebilirliğini izler ve denetler .

Faaliyette olan firmalarda ise Kalite Yönetim Sistemi Danışmanı, sistemin iyileştirilmesi , gerekiyorsa baştan yapılandırılması, işletme körlüğünün yol açtığı verim kayıplarını minimalize edilmesi ve sistemin en iyi şekilde çalışması için uygun yapıyı oluşturma görevini yapar. Mevcut firmalardaki  süreçler işlemlerin komplikasyonu, sistemlerde büyümenin getirdiği işlevsizlik ve verim düşüklüğü gibi olumsuzluklarla negatif yönde etkilendiğinde,  Kalite Yönetim Sistemi Danışmanı tarafından sistemin gözden geçirilmesi, revize edilmesi ve sistem sürdürülebilirliğinin sağlanması çalışmaları ile sistem mevcut durumundan daha işlevsel ve verimli bir yapıya kavuşulur.

Acron Danışmanlık, GMP sahası içerisinde yer alan kuruluşların Kalite Sistem Yönetimi Danışmanlığını yaparken , bütüncül bakış , katılımcı değerlendirme ve ekonomik işlevselliğin öne çıktığı bir yapı ile hareket eder. Firma için en uygun yöntem ve Danışmanlar belirlenerek farklı uzmanlık alanlarında , bir arada ve aynı amaç için hareket eden koordine bir organizasyonel yapı ile çalışılır.  Acron Danışmanlık, sistem parametrelerinin farklı yönlerden ve farklı bakış açıları ile testini yaparken, sistem düzenlemelerini efektif bir şekilde birbiri üzerine kurar ; eğitim sistemi ile revize sistemi uygulatır ve benimsetir ; kurduğu takip sistemi ile de sistemi doğal ve doğal olmayan bozulma risklerinden korur.

İyi bir Kalite Yönetim Sistemi, belirlenmiş gereklilik ve mevzuatları sağlamasının ötesinde, şirketin yapısı ve var oluş değerleri ile de yakından ilintili olmalıdır.  Şirket organizasyonunun en tepesinden en altına yayılacak şekilde kurgulanıp benimsetilmemiş bir Kalite Yönetim Sisteminin uzun süre korunabilmesi düşünülemez. Bu şekilde işletilen bir firmada amacından kopmuş prosesler nedenselliğini kaybeder; birer ezber şekline dönen prosedürler uygulanmamayı ya da yanlış uygulamaları beraberinde getirir; yine eksik bir farkındalık durumunda gereksiz yere büyümüş kadrolar, içinden çıkılamaz hale gelmiş detaylar, uygulama eksiklikleri, belgeler ile reel durum arasındaki uyuşmazlıklar, kısacası verim kaybı ile paralel ilerleyen bir düzensizlikler bütünü oluşur. Bu düzensizlikler bütünü firma içindeki Kalite Departmanlarınca da kolaylıkla düzeltilemez. İşleyen bir sistemin içerisinde hem sistemi aynı şekilde işletip hem de eksikleri belirleyebilmek, hatta bu eksiklik veya yanlışlıkları tespit edebilmek bile zordur. Kimi zaman bu eksiklik veya yanlış uygulamalar fark edilse dahi düzeltilmeleri için gerekli aksiyon kolaylıkla alınamaz. Bu durumda en uygun seçenek , içeriye dışarıdan bakan tecrübeli ve objektif bir gözdür. Kalite Yönetim Sistemi Danışmanı bu konuda firmanın ihtiyaç duyduğu aksiyonu rahatlıkla tespit eder ve uygulamaya geçirir. Bu süreç dışarıdan sihirli bir elin gelip her şeyi düzelteceği anlamını taşımamalıdır. Danışman, firmanın anahtar personeli başta olmak üzere tüm ilgili personel ile yarattığı frekansı paylaşmak ve firmanın bu frekansta ilerlemesini sağlama almak görevini üstlenir. Danışman tüm aksiyonlarını takım ile beraber alır ve yürütür. Farkındalık ve bilinçlendirme bu sürecin ortak bileşenidir.

Teknolojinin son hızla ilerlediği ve artan ivme ile ilerlemeye devam edeceği bir çağdayız. Bu çağ içerisinde yer sahibi olmak ve kalıcılık sağlamak isteyen her firma etkili ve sürdürülebilir bir Kalite Yönetim Sistemine sahip olmak zorundadır. Gerek çağın getirdikleri , gerekse tüketici beklentilerinin artması sebebiyle bu tarz bir Kalite Yönetim Sistemine sahip olmayan kuruluşlar, ivmesi gittikçe artacak olan bu yeni çağda ayakta kalamayacaklardır.

Acron Danışmanlık, GMP sahasındaki Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı hizmetiyle, tecrübeli Danışmanları , kısa, etkili, ekonomik ve sürdürülebilir projeleriyle gelecekte de var olmayı hedefleyen firmalarımızın yanındadır. Tıpkı sloganımızda olduğu gibi “eğer geleceği görmek istiyorsanız zirvede olmalısınız”. Sizi zirveye bekliyoruz.

Saygıyla,

Ebru Öner , 15.05.2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir